Το ουράνιο τόξο ομόρφυνε το πρωινό μας

Ένα τεράστιο ουράνιο τόξο σήμερα το πρωί πάνω από την Μεσσαρά ομόρφυνε το πρωινό μας πλημμυρίζοντας μας με χρώματα και όμορφα συναισθήματα …

Τυχεροί όσοι το είδαν και πήγαιναν στις δουλειές τους η τα παιδιά τους στο σχολείο.

«Το ουράνιο τόξο είναι ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο που εκδηλώνεται με την εμφάνιση χρωματικών τόξων. Τα χρώματα, που λέγονται χρώματα της ίριδας αντιστοιχούν στα χρώματα του ηλιακού φάσματος. Το φαινόμενο οφείλεται στη διάθλαση και ανάκλαση των ηλιακών ακτίνων από τα σταγονίδια νερού που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα.»

Ας δούμε, όμως πιο αναλυτικά το θέμα μέσα από μία άλλη εγκυκλοπαίδεια, όπως αυτή που φέρει την υπογραφή του Εκδοτικού Οίκου «Μαλλιάρης-παιδεία»:

«Ουράνιο τόξο. Το αποτέλεσμα της πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός πάνω σε μικρές σταγόνες βροχής, οπότε λόγω της διάθλασης δημιουργείται ανάλυση του φωτός και σχηματισμός εκτεταμένου ηλιακού φάσματος.
Οι ακτίνες του ήλιου περνούν μέσα στις σταγόνες βροχής, που θεωρούνται σφαιρικές, διαθλώνται, ανακλώνται εσωτερικά στο πίσω μέρος της σταγόνας και με μια δεύτερη διάθλαση εγκαταλείπουν τη σταγόνα από σημεία κοντά στη βάση της. Για να γίνει ορατό το ουράνιο τόξο πρέπει ο παρατηρητής να στέκεται με την πλάτη προς τον ήλιο, οπότε και διακρίνει στα άκρα (πάνω και κάτω) του τόξου το ερυθρό και το ιώδες χρώμα με τις ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.

Οι ερυθρές ακτίνες προέρχονται από σταγόνες βροχής που δέχονται τις ηλιακές ακτίνες υπό γωνία 42°, ενώ οι ιώδεις από σταγόνες που δέχονται τις ακτίνες υπό γωνία 40°. Το ουράνιο τόξο είναι ένα πραγματικό κυκλικό τόξο, γιατί το μάτι του παρατηρητή βρίσκεται στην κορυφή κώνου από όπου βλέπει όλες τις χρωματικές διαβαθμίσεις. Εκτός από το κύριο ή πρωτεύον τόξο, πού βρίσκεται στα χαμηλά στρώματα, παρουσιάζεται και το δευτερεύον τόξο λίγο ψηλότερα. Η διαφορά τους είναι στη σειρά διαδοχής των χρωμάτων. Έτσι στην πρώτη περίπτωση το ερυθρό τμήμα του τόξου βρίσκεται στην κορυφή του, ενώ στη δεύτερη τη θέση του ερυθρού τμήματος παίρνει το ιώδες. Το δευτερεύον ουράνιο τόξο, λόγω μεγαλύτερης απορρόφησης, είναι λιγότερο φωτεινό από το πρωτεύον.
Το φαινόμενο παρατηρείται επίσης σε καταρράκτες, όταν, λόγω της ορμής των νερών, σχηματίζονται σταγονίδια από τα σημεία πτώσης, τα οποία αποτελούν μέσα ανάλυσης των ηλιακών ακτίνων.»

ΕΙΝΑΙ αλήθεια ότι για το ουράνιο τόξο το πρώτο πράγμα που διδαχθήκαμε όταν αυτό  εμφανίστηκε μετά τον Κατακλυσμό του Νώε και τη φωνή του Θεού να βεβαιώνει τον Νώε ότι νέος κατακλυσμός δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Θα λέγαμε πως ήταν μια συμφωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων για αιώνια ειρήνη και γαλήνη! Ας διαβάσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου από το Βιβλίο της «Γενέσεως» στην Παλαιά Διαθήκη μαζί με τη νεοελληνική απόδοση του Ι. Θ. Κολλιτσάρα:

«Γεν. 9,11 καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ κατακλυσμοῦ, καὶ οὐκ ἔτι ἔσται κατακλυσμὸς ὕδατος τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν γῆν.
Γεν. 9,11 Κάμνω διαθήκην και σας υπόσχομαι ότι δεν θα καταστραφή ποτέ πλέον το ζωϊκόν βασίλειον από ύδατα του κατακλυσμού και δεν θα γίνη ποτέ κατακλυσμός, δια να καταστρέψη όλην την γην”.

Γεν. 9,12 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νῶε· τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης, ἥ ἐστι μεθ᾿ ὑμῶν εἰς γενεὰς αἰωνίους·
Γεν. 9,12 Είπε δε ακόμη Κυριος ο Θεός προς τον Νώε• “σημείον δε αυτής της υποσχέσεως, την οποίαν εγώ δίδω, ώστε να μένη μεταξύ εμού και μεταξύ σας και μεταξύ πάσης ζώσης υπάρξεως η οποία υπάρχει σήμερον μαζή σας και θα υπάρχη εις γενεάς γενεών, είναι τούτο•

Γεν. 9,13 τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς.
Γεν. 9,13 Θέτω το ουράνιον τόξον εις τα νέφη, και αυτό θα είναι εις σημείον και εις υπόμνησιν της διαθήκης μου μεταξύ Εμού και όλων των ζώντων επί της γης, ανθρώπων και ζώων.

Γεν. 9,14 καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν, ὀφθήσεται τὸ τόξον ἐν τῇ νεφέλῃ,
Γεν. 9,14 Οταν θα συναθροίζω τα νέφη στον ουρανόν της γης, θα φαίνεται το ουράνιον τόξον επάνω εις αυτά,

Γεν. 9,15 καὶ μνησθήσομαι τῆς διαθήκης μου, ἥ ἐστιν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν, καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι τὸ ὕδωρ εἰς κατακλυσμόν, ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα.
Γεν. 9,15 και θα ενθυμούμαι την διαθήκην μου, την οποίαν έκαμα προς σας και προς κάθε άλλην ζωντανήν υπαρξιν, προς κάθε σάρκα και δεν θα πέση ύδωρ επί της γης εις κατακλυσμόν αυτής, ώστε να καταστραφή κάθε ζώσα ύπαρξις από ανθρώπου έως ζώου.

Γεν. 9,16 καὶ ἔσται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι διαθήκην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον ψυχῆς ζώσης ἐν πᾶσι σαρκί, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.
Γεν. 9,16 Τούτο το ουράνιόν μου τόξον θα υπάρχη εις τα νέφη, και θα το βλέπω, ώστε να ενθυμούμαι, την αιωνίαν και απαράβατον συμφωνίαν μεταξύ εμού και των ανθρώπων της γης και πάσης άλλης ζωής που θα υπάρχη εις κάθε ζωϊκόν οργανισμόν επάνω εις την γην”.

Γεν. 9,17 καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Νῶε· τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ἧς διεθέμην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης σαρκός, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.
Γεν. 9,17 Είπεν ακόμη ο Θεός στον Νώε• “λοιπόν αυτό το ουράνιον τόξον είναι το αιώνιον σημείον της συμφωνίας, την οποίαν έκαμα μεταξύ εμού και παντός ζωϊκού οργανισμού επί της γης και της υποσχέσεώς μου ότι δεν θα αποστείλω πλέον κατακλυσμόν εις την γην”.

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ωστόσο, το ουράνιο τόξο το είδαμε και στην Καινή Διαθήκη. Πιο συγκεκριμένα στο 10ο Κεφάλαιο της Αποκαλύψεως διαβάζουμε τα εξής:

«Eίδα κατόπιν έναν άλλο δυνατό άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Ήταν περιβλημένος με νεφέλη και το ουράνιο τόξο ήταν πάνω στο κεφάλι του. Σαν τον ήλιο ήταν το πρόσωπό του και τα πόδια του σαν πύρινες κολόνες! Kαι στο χέρι του κρατούσε ένα βιβλιαράκι ανοιγμένο. Έθεσε, λοιπόν, το δεξί του πόδι πάνω στη θάλασσα και το αριστερό στη στεριά, κι έκραξε με βροντερή φωνή, όπως βρυχιέται ένα λιοντάρι. Kι όταν φώναξε, μίλησαν οι εφτά βροντές με τους δικούς τους χαρακτηριστικούς ήχους. Kι όταν μίλησαν οι εφτά βροντές, ήμουν έτοιμος να γράψω, μα άκουσα μια φωνή από τον ουρανό να μου λέει: « Σφράγισέ τα αυτά που λάλησαν οι εφτά βροντές και μην τα γράψεις…» [Αποκ. 10, 1-4]

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Για το ουράνιο τόξο, όμως, αλλά και τους συμβολισμούς των χρωμάτων του, έχουν γίνει διάφορες έρευνες από τις οποίες φρονούμε ότι πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στα ακόλουθα σημαντικά θέματα, δεδομένου ότι το θέμα δεν έχει μόνο επιστημονική, αλλά και φιλοσοφική διάσταση. Κι ας ξεκινήσουμε από το τι διδάσκουν σήμερα οι δάσκαλοι στα παιδιά μας:

Kαλησπέρα!.. Με ένα όμορφο παραμύθι που μιλάει για την μοναδικότητα του καθενός μας και πως αν και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και θεωρούμε ότι δεν αξίζουμε, κάνουμε λάθος, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος στον κόσμο που πιστεύει στην αξία μας, μας έχει στην σκέψη του, νοιάζεται για μας και μας αγαπάει.
Μια φορά κι έναν καιρό τότε που υπήρχαν νεράιδες, μάγισσες, δράκοι και ξωτικά έδωσαν και στα χρώματα ανθρώπινη λαλιά! Έτσι μια όμορφη, ανοιξιάτικη μέρα άρχισαν να φιλονικούν για το ποιο απ’ όλα είναι το καλύτερο, το πιο χρήσιμο και το πιο αγαπημένο! Ας μπούμε κρυφά να ακούσουμε τι λένε….
–ΠΡΑΣΙΝΟ:«Σαφώς και είμαι το καλύτερο χρώμα, γιατί είμαι το σημάδι της ζωής και της ελπίδας. Επιλέχτηκα για την χλόη, τα δέντρα και τα φύλλα. Χωρίς εμένα τα ζώα θα πέθαιναν. Κοιτάξτε λίγο στην επαρχία και θα δείτε ότι είμαι παντού».
–ΜΠΛΕ: «Μην σκέφτεστε μόνο τη γη αλλά κοιτάξτε τον ουρανό και θαυμάστε την θάλασσα. Ο ουρανός δίνει την ειρήνη, την ηρεμία και το νερό την ζωή. Είμαι το χρώμα της σιωπής!.. Αντιπροσωπεύω την σκέψη και είμαι απαραίτητο για να υπάρχει εσωτερική γαλήνη και ισορροπία Χωρίς εμένα τίποτα δεν θα ήσασταν».
–ΚΙΤΡΙΝΟ: «Μα καλά είστε σοβαροί; Πως είναι δυνατόν να είστε εσείς οι καλύτεροι αφού είναι φανερό πως εγώ είμαι το καλύτερο και το πιο αγαπημένο χρώμα. Ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια έχουν το χρώμα μου. Φέρνω την χαρά και την ζεστασιά στον κόσμο».
–ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: «Είμαι το χρώμα της υγείας και της δύναμης. Μπορεί να είμαι λιγοστό αλλά εξυπηρετώ τις ανάγκες της ανθρώπινης ζωής. Σκεφτείτε τις βιταμίνες που προσφέρουν τα καρότα, τα πορτοκάλια και το μάγκο. Δείτε τι όμορφη που είναι η ανατολή και το ηλιοβασίλεμα.Η ομορφιά τους είναι τόσο εντυπωσιακή που γεμίζει ευτυχία και γαλήνη στις ψυχές των ανθρώπων»!
— ΚΟΚΚΙΝΟ: «Σας ακούω τόση ώρα και δεν αντέχω να μην μιλήσω!.. Μικρά και ασήμαντα χρωματάκια πότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο κυβερνήτης όλων σας! Είμαι το χρώμα που ρέει στις φλέβες όλων των ζωντανών οργανισμών… είμαι η ζωή. Είμαι το χρώμα του κινδύνου, της ανδρείας, του πόθου και της αγάπης! Οι Βασιλιάδες με έχουν επιλέξει γιατί είμαι σημάδι αρχής, φρόνησης και δύναμης! Είμαι το καλύτερο… τελεία και παύλα»!
Μετά την τελευταία δήλωση του κόκκινου τα αίματα άναψαν και τα χρώματα άρχισαν να φωνάζουν και να διαπληκτίζονται έντονα.
Ξαφνικά τους τρόμαξε μια αστραπή, ακούστηκε μια βροντή και άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς. Τα χρώματα μαζεύτηκαν φοβισμένα σε μια άκρη προσπαθώντας να αποφύγουν τις σταγόνες της βροχής. Η βροχή οργισμένη άρχισε να φωνάζει στα χρώματα λέγοντας τους:«Ανόητα χρώματα! Γιατί μαλώνετε και προσπαθείτε να αποδείξετε ποιος από εσάς είναι ο καλύτερος; Δεν ξέρετε ότι ο καθένας από εσάς υπάρχει για έναν ειδικό σκοπό και αυτό σας κάνει μοναδικά και διαφορετικά; Ενώστε τα χέρια σας και ελάτε σε μένα»! Τα χρώματα υπάκουσαν στην βροχή και ένωσαν τα χέρια τους.

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ: Η ερμηνεία του ουράνιου τόξου είναι ένας για όλους και όλοι για έναν!.. (1)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΡΙΔΑ

Ίριδα, η δύναμη του φωτός. Ήταν φτερωτή και ορμητική σαν θύελλα, γνωστή ως πιστή και γοργοπόδαρη, η θηλυκή αγγελιοφόρος του Δία.
Γονείς της Ίριδας είναι ο Θαύμας δηλαδή η ‘Φύσις που Θεάται’ σαν στάδιο δημιουργίας, και η Ηλέκτρα που συμβολίζει την Ηλιορροή κάτω. Zευγαρώνοντας η Ίριδα με τον Ζέφυρο, μεταφέρονται μέσω των Ηλιακών ανέμων και του αιθέρα «διά ταχέων πτερύγων» όπως περιγράφει ο Όμηρος, οι ακτινοβόλες δυνάμεις που πορεύονται στο χώρο ΥΠΕΡ της γης και ΕΠΙ της γης, και μας παρέχουν έμπνευση, πλήθος πληροφοριών και γνώσεις για το σύμπαν-κόσμο
Πολλοί καλλιτέχνες ως μυημένοι, ζωγράφιζαν ή σμίλευαν φτερωτές παραστάσεις, όπως η Ίριδα , η οποία σύμφωνα με τις περιγραφές των ποιητών και τις απεικονίσεις στην τέχνη φορούσε κοντό χιτώνα, χρυσά φτερωτά πέδιλα, κρατούσε στο χέρι κηρύκειο και ορμάει από ψηλά σαν χιόνι, σαν χαλάζι. Ο χρυσός συμβολίζει την ποιότητα της φωτεινής δύναμης, που είναι ηλιακή, και κατευθύνεται προς το χώμα, δηλαδή τη ΓΗ.
Ο Όμηρος πρώτος με την λέξη ΙΡΙΣ ονόμασε το φυσικό φαινόμενο της εμφάνισής του στον ουρανό, το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, με το οποίο και ταυτίζεται στη σκέψη των ανθρώπων, αρχικά η ίδια κι αργότερα το φόρεμά της ή ο δρόμος της. Μοιάζει να συνδέει τη ΓΗ με τον ΟΥΡΑΝΟ, τον ΑΕΡΑ με τη ΘΑΛΑΣΣΑ, και ως μαντατοφόρος κινείται μεταξύ θεών και ανθρώπων, καθώς και στο βασίλειο του Ποσειδώνα έως και τον Κάτω Κόσμο, με την ταχύτητα του ανέμου.
Το όνομά της ΙΡΙΔΑΣ έχει ξεχωριστή σημασία. Το Ι συμβολίζει μία ακτινοβόλο δύναμη που κατέρχεται, και το Ρ συμβολίζει την ενεργειακή ροή . Έχουμε λοιπόν μία διπλή κάθοδο με τα δύο Ι ακτινοβόλων δυνάμεων και ενεργειακής ροής , όχι μόνο στην ορατή φύση, αλλά και εσωτερικά όπως συμβολίζει το γράμμα Σ.
Το όνομα και η φυσιογνωμία της Ίριδας ως θεάς της ατμόσφαιρας, μας παραπέμπει σε φωτεινά φαινόμενα και θεότητες του νερού. Η όραση μας δίνει την επιμέρους εικόνα των πραγμάτων και την προσλαμβάνουσα παράσταση. Η Ίριδα του ματιού ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στο μάτι μας, και το ΦΩΣ δεν είναι τίποτα άλλο από την ικανότητα πρόσληψης γνώσης και πληροφορίας εξωτερικής καθώς και εσωτερικής.
Το σχήμα που συμβολίζει την Ίριδα είναι το τόξο, ή μια καμπύλη γραμμή. Η καμπύλη δείχνει την σύνδεση και την γεφύρωση δύο σημείων, όχι απλά σε οριζόντιο επίπεδο, αλλά την ΥΠΕΡΒΑΣΗ του επιπέδου που ορίζεται. Η καμπύλη γραμμή σαν σχήμα παραπέμπει επίσης σε μία κατάσταση κυοφορίας. Η ιερή αυτή διαδικασία της κυοφορίας είναι πάντοτε η διεύρυνση των δυνατοτήτων μας και η συνεχής μεταμόρφωσή μας. Τα χρώματα του ουράνιου τόξου είναι οι διαφορετικές καταστάσεις συνείδησης ανάλογα με την εξέλιξή μας.
Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η Ίριδα συμβολίζει την ΥΠΕΡΒΑΣΗ των γνωστικών δυνατοτήτων των αισθήσεών μας, καθώς έχουμε την σύμπραξη του ΑΙΣΘΗΤΟΎ – φυσικού κόσμου και του ΥΠΕΡΑΙΣΘΗΤΟΥ –νοητού κόσμου, του κόσμου των ΙΔΕΩΝ, σύμφωνα με τον Πλάτωνα.
Είναι ο «μεταξύ» χώρος , η «ανάμεσα» κατάσταση, το σχήμα που ενώνει την ΘΝΗΤΗ φύση με την ΑΘΑΝΑΤΗ. (2)

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αναζητώντας ένα λογότυπο που να εκφράζει αισιοδοξία και το οποίο θα αγκάλιαζε όλα τα παιδιά, καταλήξαμε στο ουράνιο τόξο, του οποίου η σημασιολογία εκφράζει το σκεπτικό πίσω από την λειτουργία του Γραφείου μας.
Το ουράνιο τόξο εμφανίζεται όταν υπάρχει ήλιος και υγρασία στην ατμόσφαιρα. Εμφανίζεται όταν μέρος του ουρανού είναι σκοτεινό και το αποτέλεσμα είναι ένα φωτεινό χρωματιστό τόξο σε αντίθεση με το σκούρο φόντο.
Στην ελληνική μυθολογία το ουράνιο τόξο θεωρείτο το μονοπάτι της Ίριδας μεταξύ της γης και του ουρανού ενώ στην χριστιανική και ιουδαϊκή παράδοση συμβολίζει την υπόσχεση του Θεού στους ανθρώπους ότι δεν θα προκαλέσει κατακλυσμό στη γη ποτέ ξανά.
Έτσι, το ουράνιο τόξο συμβολίζει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, είναι σημάδι ελπίδας, χαράς, κάτι νέου, κοινωνικής αλλαγής, ειρήνης, φιλίας. Όλα αυτά φωτίζονται ιδιαίτερα σε αντίθεση με το σκοτεινό φόντο. Η μετάβαση προϋποθέτει θετική ενέργεια, θέληση, δύναμη, κουράγιο, συνεργασία, αισιοδοξία. Ο προορισμός δεν είναι κάτι που τελειώνει γιατί το ουράνιο τόξο δεν έχει τέλος, άρα η προσπάθεια μας είναι μια συνεχής διαδικασία. (3)

ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ … ΑΝΕΡΓΟΣ!..

Λοιπόν, ξέρεις κάτι; Χωρίς την επιστήμη θα ήμασταν πολύ πίσω, όμως έχει κι αυτή τα κακά της. Να, χθες ας πούμε είδα να απλώνεται μπροστά μου το πιο όμορφο ουράνιο τόξο που έχω δει στη ζωή μου. Ήταν πλήρες, σαν όντως να ξεκινούσε από κάπου και να κατέληγε κάπου αλλού, τα χρώματά του ήταν ασυνήθιστα ζωηρά και έκανε φοβερή αντίθεση με τον μουντό ουρανό τον οποίο στόλιζε. Σε αυτήν τη φάση της ζωής μου, που έχω απεγνωσμένα ανάγκη από θετικά σημάδια, η έλευση του ουράνιου τόξου θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό: Ένα σημάδι ότι όλα θα περάσουν, η μαυρίλα και η μιζέρια θα εξαφανιστούν, και στη θέση τους θα έρθει η χαρά και η αγαλλίαση. Έλα όμως που στο σχολείο μας έμαθαν ότι το ουράνιο τόξο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια τυχαία αντανάκλαση των ακτίνων του ηλίου στις σταγόνες της βροχής, καταστρέφοντάς μας ακόμα ένα μυστήριο της φύσης! Κι έτσι, το ουράνιο τόξο δεν φέρνει καμία αισιοδοξία, καμία ελπίδα, κανέναν συμβολισμό… (4)

ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΛΠΙΔΑΣ

Το Ουράνιο Τόξο

Είναι το σύμβολο της ελπίδας. Συμβολίζει τον στοχασμό μέσα στη «σκοτεινή νύχτα της ψυχής» ή την «άβυσσο» απ’ όπου περνάει κάθε μύστης (διδάσκαλος – αποκρυφιστής) για να φτάσει στα ύψη. Η αναπαράσταση του Ουράνιου Τόξου σημαίνει ότι πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως καμία άσχημη κατάσταση δεν κρατάει για πάντα. (5)

Το ορεινό τοπίο με ουράνιο τόξο (γερμ. Gebirgslandschaft mit Regenbogen) είναι αριστουργηματικός πίνακας του Γερμανού ζωγράφου Κάσπαρ Ντάβιντ Φρίντριχ. Φιλοξενείται σήμερα στο Museum Folkwang στο Έσσεν

Το τοπίο δείχνει το βουνό Ρόζενμπερργκ (γερμ, Rosenberg, τσέχ. Růžovský vrch) στην Βοημική Ελβετία της Τσεχίας δυτικά του ποταμού Έλβα. Το βουνό έχει ύψος 619 μέτρα και σχήμα κωνοειδές, σχεδόν στρογγυλό. Κοντά στον παρατηρητή βρίσκεται η σιλουέτα ενός ανθρώπου, που την φωτίζει άπλετο φως. Είναι ντυμένη με την γερμανική φορεσιά των επαναστατών, και θεωρείται αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη. Το φως που διαπερνάει τα σύννεφα προέρχεται από το φεγγάρι, το οποίο δεν εικονίζεται μέσα στο πίνακα. Το έδαφος που στέκει ο άνθρωπος σχηματίζει μια γεωμετρική επιφάνεια αμβλούς τριγώνου, με τον άνθρωπο τοποθετημένο στην κορυφή του. Δίπλα του δεσπόζει ένας στιβαρός βράχος.
Ο πίνακας θεωρείται γενικώς ότι αποδίδει την θρησκευτική αντίληψη του Φρίντριχ. Αρχικά το έργο είχε ως θέμα την νύχτα, και ήταν σκοτεινό. Αργότερα ο Φρίντριχ πρόσθεσε το ουράνιο τόξο, ως αντίφαση, και αλληγορικό στοιχείο. Το φως του φεγγαριού συμβολίζει την φώτιση από τον Ιησού Χριστό, ενώ το ουράνιο τόξο συμβολίζει την συμφιλίωση του θεού με τον άνθρωπο. Η βαθιά χαράδρα μεταξύ του εικονιζόμενου και του βουνού είναι μεταφορική έννοια του πεπρωμένου, υποδηλώνοντας ότι ο άνθρωπος χρειάζεται την βοήθεια του θεού για να διασχίσει το μέλλον και να φτάσει στον προορισμό του. Η χαράδρα συμβολίζει τον θάνατο, ενώ το καπέλο που κείται στην γη δείχνει τον σεβασμό του καλλιτέχνη εμπρός στην φύση και το δέος εμπρός στην ιδέα του θανάτου. Ο βράχος, τέλος, συμβολίζει την δύναμη της πίστεως, που εμψυχώνει τους ανθρώπους

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Το ουράνιο τόξο αποκαλύπτει την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στο Νώε ότι η γη δε θα καταστρεφόταν από τις πλημμύρες, όπως και ένας άλλος μύθος του κρυμμένου χρυσού όπου δείχνει τη γέννηση του ουράνιου τόξου.
Το ουράνιο τόξο συμβολίζει το τέλος των προβλημάτων και των απειλών, όπως την αύξηση του πλούτου. Για το λόγο αυτό, αν ονειρευτούμε το ουράνιο τόξο, πρέπει να το λάβουμε σαν καλό οιωνό, ειδικά αν είναι λαμπερό και διαρκεί αρκετά.
Αν το βλέπουμε να εμφανίζεται στην ανατολή σηματοδοτεί μια αύξηση των καλών και της υγείας. Αν το βλέπουμε στη δύση, σημαίνει την ανάρρωση των αρρώστων και τη βοήθεια στους φτωχούς.
Αντίθετα, αν το ουράνιο τόξο εμφανίζεται πάνω από το κεφάλι μας έχει μια πιο πνευματική και βαθιά σημασία. Είναι το όνειρο εκείνου που έχει κερδίσει την εσωτερική ειρήνη και ισορροπία, που ισοδυναμεί με το μεγαλύτερο πλούτο. Είναι μια γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού.
Μια άλλη εναλλακτική ερμηνεία είναι, ότι αν ονειρευόμαστε ότι βλέπουμε το ουράνιο τόξο αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την επιτυχία και την καλή τύχη στη μορφή χρημάτων, γοήτρου και φήμης. Το ουράνιο τόξο είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο γήινο, προσγειωμένο εγώ και το πνευματικό μας εαυτό. Αναφέρεται στη χαρά και στην ευτυχία σε μια σχέση. Εναλλακτικά, το ουράνιο τόξο είναι σύμβολο της ομοφυλικής περηφάνιας στον Δυτικό κόσμο.
Αν βλέπουμε ένα κατάλευκο ουράνιο τόξο δείχνει υψηλή πνευματικότητα και καθαρότητα.(7)

Ουράνιο τόξο: Μια εντυπωσιακή ουράνια ζωγραφιά

«Κάπου πάνω από το ουράνιο τόξο, εκεί ψηλά, υπάρχει μια χώρα που έχω ακουστά, όπου ο ουρανός είναι γαλάζιος και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα», τραγουδούσε κάποτε η Τζούντι Γκάρλαντ στον «Μάγο του Οζ«. Στα μάτια μικρών και μεγάλων το πολύχρωμο θέαμα του ουράνιου τόξου φαντάζει πάντα σαν μια μαγική ζωγραφιά, ένα θαύμα και ταυτόχρονα ένα σύμβολο τύχης και ελπίδας.

Άνθρακες ο θησαυρός;
Κάποιοι πιστεύουν ότι στη βάση του ουράνιου τόξου κρύβεται ένας θησαυρός. Αυτό έχει τις ρίζες του στην ιρλανδική λαογραφία, όπου γίνεται αναφορά για ένα μικροκαμωμένο, γέρικο και γενειοφόρο ξωτικό leipreachán, ντυμένο συνήθως με κόκκινο ή πράσινο παλτό και καπέλο, που απολαμβάνει να αναστατώνει τους πάντες. Η δουλειά του είναι να κατασκευάζει παπούτσια και τις λίρες που μαζεύει τις αποθηκεύει σε ένα χρυσό δοχείο στη βάση του ουράνιου τόξου, μαζί με άλλους θησαυρούς. Όταν συλληφθεί από άνθρωπο, έχει τη μαγική δύναμη να πραγματοποιήσει τρεις ευχές με αντάλλαγμα την ελευθερία του.

Πριν από το τέλος του κόσμου
Στη μεσαιωνική Γερμανία πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι το ουράνιο τόξο θα σταματήσει να εμφανίζεται 40 χρόνια πριν έρθει το τέλος του κόσμου. Οπότε, όσο ακόμα το βλέπουμε στον ορίζοντα, δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε για τον αφανισμό μας.

Γέφυρα των ψυχών
Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η αγγελιαφόρος Ίριδα χρησιμοποιούσε το ουράνιο τόξο ως μονοπάτι ανάμεσα στη Γη και τον ουρανό. Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής, Ιάπωνες, Χαβανέζοι, Φιλιππινέζοι, Πολυνήσιοι, Νεοζηλανδοί, Ινδοί και Αυστριακοί θεωρούσαν ότι είναι η γέφυρα που οδηγεί τις ψυχές στον Θεό και τον Παράδεισο.

Η αψίδα του Θεού
Στην Παλαιά Διαθήκη το ουράνιο τόξο συμβολίζει την υπόσχεση του Θεού στον Νώε ότι δεν θα καταστραφεί πάλι η Γη από πλημμύρα. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ στο όραμά του παρομοιάζει τη δόξα του Θεού με ένα μεγαλοπρεπές ουράνιο τόξο. Την ίδια παρομοίωση χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Ιωάννης στην Αποκάλυψη για να περιγράψει τη λαμπρότητα και τη δύναμη του Θεού στον θρόνο του, αλλά και το φως που στεφανώνει έναν ισχυρό άγγελο που κατεβαίνει από τον ουρανό.

Μην το δείξεις με το δάχτυλό σου
Στο παρελθόν η σλαβική φυλή πίστευε ότι διακινδυνεύεις τη ζωή σου ψάχνοντας στη βάση του ουράνιου τόξου. Ακόμα και το να δείξεις το υψηλότερο σημείο του τόξου με το δάχτυλό σου θεωρούσαν ότι φέρνει κακή τύχη. Πολιτισμοί του Περού και του Αμαζονίου το συσχέτιζαν με κακόβουλα πνεύματα.

Τι είναι όμως και πώς δημιουργείται το ουράνιο τόξο;
Οι επιστήμονες μας προσγειώνουν αμέσως εξηγώντας ότι το ουράνιο τόξο δημιουργείται από αντανάκλαση και διάθλαση των σταγόνων της βροχής, οι οποίες λειτουργούν ως πρίσμα. Όταν οι ηλιακές ακτίνες φωτίσουν υπό γωνία τις βρόχινες σταγόνες, το λευκό ηλιακό φως αναλύεται στα επτά χρώματα της ίριδας.

Πότε το βλέπουμε;
Συνήθως εμφανίζεται μετά από μια γερή νεροποντή και μόλις αρχίσει να ξεμυτίζει ο ήλιος, πάντα σε καθαρή ατμόσφαιρα (στο σημείο όπου προβάλλει το τόξο, εξακολουθεί να βρέχει). Επίσης κάνει συχνά την εμφάνισή του στους καταρράκτες. Για να το παρατηρήσουμε, θα πρέπει ο ήλιος να είναι από πίσω μας και η βροχή (ή τα νερά του καταρράκτη) προς την κατεύθυνση του ουράνιου τόξου. Δεν το συναντάμε μόνο ψηλά στον ουρανό αλλά και πιο χαμηλά, στην ευθεία των ματιών.

Η σειρά των χρωμάτων
Το ουράνιο τόξο περικλείει όλο το φάσμα των χρωμάτων του ορατού φωτός. Ξεκινώντας στην κορυφή του από το χρώμα με το μεγαλύτερο μήκος κύματος, το κόκκινο, καταλήγει σε αυτό με το μικρότερο, που είναι το μοβ. Η σειρά των χρωμάτων είναι: κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί (μπλε-μοβ), βιολετί (μοβ). Στην πραγματικότητα η ποικιλία των χρωμάτων επεκτείνεται και πέρα από το μοβ, μόνο που το μάτι δεν μπορεί να τη δει.

Το σχήμα του
Για να εμφανιστεί ένα πλήρες ημικύκλιο (τόξο), θα πρέπει ο ήλιος να βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα (χάραμα ή ηλιοβασίλεμα). Όσο πιο ψηλά είναι ο ήλιος στον ουρανό, τόσο μικρότερο το τόξο.

Διπλό ή πολλαπλό ουράνιο τόξο
Συμβαίνει όταν το φως διαθλάται και αντανακλάται διπλά ή πολλαπλά μέσα στις σταγόνες του νερού.

Πότε γίνεται έντονο
Η καθαρότητα και τα έντονα χρώματά του εξαρτώνται από το μέγεθος των σταγόνων του νερού. Σταγονίδια βροχής δίνουν ένα αχνό, σχεδόν λευκό ουράνιο τόξο, ενώ μεγάλες, χοντρές σταγόνες προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα.

Ο καθένας βλέπει το δικό του
Ανάλογα με τη θέση του παρατηρητή αλλάζει και το οπτικό αποτέλεσμα του τόξου, αφού αυτό δεν βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση με αρχή και τέλος και είναι στην ουσία μια ψευδαίσθηση.

Υπάρχουν και σεληνιακά ουράνια τόξα;
Ναι, αλλά δεν είναι τόσο φωτεινά όσο τα ηλιακά. Είναι σπανιότατα και αναφέρονται από την αρχαιοελληνική εποχή.

Δες το και στον κήπο
Ποτίζοντας με ένα λάστιχο (σε ηλιοφάνεια), αν οι σταγόνες του νερού βρεθούν στην κατάλληλη γωνία ως προς τις ακτίνες του ήλιου, θα αναδείξουν όλα τα χρώματα της ίριδας.Τα ίδια χρώματα θα ανακαλύψεις μέσα σε μια σταγόνα νερού που έχει καθίσει επάνω στο φύλλο κάποιου φυτού. Golden Magazine (8)

Η  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ

Κατόπιν όλων αυτών που επισημάναμε και τους δεκάδες συμβολισμούς που έχει το ουράνιο τόξο, σήμερα ορισμένοι κύριοι, για δικούς τους λόγους, επιχειρούν να οικειοποιηθούν ένα φυσικό φαινόμενο για να δώσουν την δική τους διάσταση, όπως διάφορες πολιτικές κινήσεις ή διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, όπως για παράδειγμα ορισμένοι ομοφυλόφιλοι.
Θύματα πολλών εξ αυτών μεγάλες και παγκόσμιες προσωπικότητες, όπως ο … Μέγας Αλέξανδρος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τελευταία ο Ιησούς Χριστός και όλοι όσοι επινοούν διάφοροι ευφάνταστοι κύριοι, επειδή οι ιστορικές αυτές μορφές δεν βρίσκονται στη ζωή για να απαντήσουν!
Μόνο που τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Και σήμερα αποκαλύπτουμε εμείς τι είναι πραγματικά το ουράνιο τόξο ή τα χρώματα της ίριδας, με όλα όσα γράψαμε ή διερευνήσαμε παραπάνω.
Και τα λέμε όλα αυτά γιατί εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να λησμονήσουμε ούτε να καταργήσουμε όλα όσα μάθαμε τόσα χρόνια για το Ουράνιο Τόξο ή τα Χρώματα της Ίριδας και να έχουμε στο μυαλό μας μόνο αυτά που επιθυμούν διάφοροι τερψίπρωκτοι, επειδή θέλησαν να κάνουν το ουράνιο τόξο δικό τους σύμβολο, έμβλημα  ή σημαία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. http://anastasiag.pblogs.gr/2011/00/to-oyranio-toxo.html
2. http://www.artirida.com/?page_id=471
3. http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLlogo_gr/DMLlogo_gr?opendocument
4. http://thestranger.wordpress.com/2011/01/18/log183/
5. http://www.aoratos-naos.com/t786-topic
6. Βλέπε: «Βικιπαίδεια»
7. http://www.astrologer.gr/dreaminterpretation.html?searchStr=%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%91
8. http://www.goldenmag.gr/archives/26403#.UHSevS5WySo

Ελέγξτε επίσης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – ΝΑΥΑΓΟΣ Official Video Clip © 2024

Στίχοι : Γιάννης Θεοδωράκης Μουσική : Δημήτρης Παπαδάκης Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον …