-
 
 
 
 -
 
 
 
 
   
?
  :  
  - :  
6 52 .
1.
  
..KAI EI TH IA TI AAIA, EPA ONTE ME KPATOYE. KAI TI KOYBEE TOY EBNTA YKA ONTE
MOY MIOYE. MIIE MOY KAI MOY EEE NA MAPNHEI OTE OY TO NOY OY EN EBANEITO, MAZI MOY OI IOPTE OY!
ANTOTINA EI A HTONE ME MENA OI XAPE OY! ONTE A APEI TO XAPTI T' AOYAKHTHPI KAME ENA ENTI TI XAPA KAME ENA ANHYPI. KAI KAEE KI EMENANE KAI KEPNA TI PAKE OY, KAI AIE A HMEPA EN HTONE OI XAPE OY! KAI KAIE KAI TOY OOY MOY TON EMOYAKA OY KAI NIAZETO: YHKAN O MENA TA EMA OY!
MA ONTE A APEI TO XAPTI KAI EEI OY TO O NOMO. BAE KAA EI THN KEAH EKEIE OY,O POMO. O POMO OY KAI TO TPATI OY OY XE NE ANOIEI, O IO OY E AAANE, EI IA NA E THPIEI. KI AOY ETOYTO TO XAPTI OY TO EPIMENEI KAI META MENA EI TO EBNTA MIA OYIA E MENEI.. ANAYMOY TA XEIH MOY OY 'NAI OOPA AKOMA A' TH YKAA T II OY MOY IE TO TOMA! KAI ANOIE MOY KAI T'AYIA OY XEI TA IOMIMENA ME TI KOYBEE TOY EBNTA ME OIA AAHMENA. KAI ANOIE MOY TH KAPIA OOY PIKIA EINAI TPA, 'AYTH TH YMEPIOPA KAI TO MIAPO OY TOMA. KAI KOEIA MOY MH EXNA EIA OY TA OA. ATE KAI A MAPAEI, AOTITH, A BIOA! KI AEI TO ABEI TO XAPTI BAE NTO MAIAPI THN AEIANH OY KEHH A'TOY EOY TH XAPH! KAI AKAIA EI TO EEI M' EKEIO NA KAMEI NANI. KAI ANTAMA OY EI APXETAI TA ONEIPA TO TEANI. OY EPAA OY MIA BOA MEA EI THN EKKHIA KAI EINA OY POOPA, THPIMA KAI YIA!
BA
..TH XEPA MOY OY HKA AAN TO KOPMI OY KAI E MOY TO YXPEE OTE A TH YXH OY, H
IIA ME ANAKAE TO PAMA IA NA KAM ME TI ''YKIE'' KOYBEE OY, KI EXTIZA A THN AMMO. TO ITIKO MOY META E KAI E TO EPOIKOYA, OTA MOY ZHTOYNE IIA E OIAN EIOYA! KAI HKA OY TO KOPMI, MA KAI EI TH YXH MOY, KIAKOMA EEYOMAI AYTO EIN H AOPMH MOY. ME TO 'YKO' TO TOMA OY MOY HKNE TH XEPA KAI THN KATEBAZE EY TO MA OY EKIA EPA. MA EX TI EYYNE MOY KAI EN TO AAPNIOYME. AAHA E ME EBNTA OY KAI TYPANIOYME!
IANTA EPEE TH MANA OY KAIPOY NA 'EIXA EEI..AYTO HTONE TO AMA MOY, 'AYTO NAI EX TAIEI. OM E OBOYMOYNE MH KAI A E XA.KI INTA A KAM EI TH ZH TO AMO MH XAA!
MA XANEI KAOIO PAMA TOY OTAN TO BPEI KAI TO 'XEI.
MA E 'EIXA AHEINA. MONAXA E AOXH. KI INTA NA EI KI INTA NA EI KPEMIZEI OY TA ANTA,O IAOO ME TH ZH KAI E AIZEI H MANTA. TOY HMOY H IAPMONIKH TPAOYIA OY EEI! -MA O AEO OY TH NIA IA ANOIE KAIEI!!!- MAKAPI H TYXH OY AO KAI MPO NA EINAI AH. IA OMOPH IA AMEPH . OP OM AI ZAH! AHN E TA XEPIA EI TOY IOY OY NE IO AN, KAI IO HA AO ME KAI EE KAI BEEI APAAN. KI EIZ THN TEIKH A EI INTA XEI INEI. KAI TOTE MONO A BHTEI ZH OY TO KAMINI. KAI TOTE MONO A TO EI OIO EIXE THN EYYNH..AAHTH KAI ATPEYTH, PHNOYA MOY KI EPHNH!! OY ANAEMA OY E EEPA TOTE THN KATEPINH!
BA
..AEKAMA NA 'AA,KAI NA E IPOYEY..NA M'AAHOYNE KI EME,MIA OYIA YPEY.IANTA Y EN AAHE,APA TON AATO OY,KAI E ATEEI TEIKA OION EXEI TO
EYPO OY. OTE OY EN ME NPIE,KI OYTE A ME NPIEI,
KAI TO KEPI OY 'ANAA YA'TO NA NTO BHEI! IANTA OTE EN ITEE, IOYPA A BPEOYNE,EI TH ZH OY APOI IA NA E AAOYNE. KI AOY EEI TO, NA PEMNA OA OY XTIZEI O AO, O ZOPA OY A INETAI AKOMA IO MEAO! YOY TA AXEPA ZHTEI, KAI AMA EN TOY BPIXNEI, TON APO OY 'AAA THN AOPMH TH PIXNEI.MA T'AXEPA TITNOYNE KI OI YOI AHOYNE,TA XEPIA OY TA MAIA OY,KAI E TAAIPOYNE. MA AKOMA EN THN APATA THN EOYEIA ETOYTH, KI A MYPIE OY H ZH TAXTH MA KAI MAPOYTI. TA XPONIA A OY EIOYI KAI OI KAIPOI INTA XEI, KI INTA OY TAIXNEI PAMATI
TI KAMOYPIE TI PAXH..TI PAXH E TI YXH KAI OXI TOY KOPMIOY OY, TO AA OY EBYZANE PIKIO TOY KOEIOY OY! MANA TPANH EH IEPH KAI NA THN EPOIKOYE. THN KEHH A EKYBE. NA TA YKOIOYE. KAI AH EN A YPEYE KAI AOPME TI AOY.AOY XEI KAMEI XEIPIMOY AO Y IO MEAOY. MA INTA OY E TPA EA,KAI XAN TON KAIPO MOY. NA A EEI IA NA BP ANA TON AATO MOY. KAI AOY AOY TO ZHTEI ANA TI KEAH OY NA KAMEI IA AH MIA BOA MEA EI TH ZH OY. KAA ZHTEI TI YPOYE MA NA TI EKPATOYE...TOA KAA OY OY KE O IO E A ETOYE. MA TI OY PA TPA EA KAI XAN TI MONAE AOY TA AYIA EXEI ANOIXTA MONAXA IA KAYAE!
BA
, ,

, .../  thodorhs
/  -
stolisa pali to dentri ma pws xara na ferei pou sth korfh tou ena giati estolisa gia asteri...
panagiotis
, , , .


'
' ...
TI XORISMOS TI 8ANATOS
H LEXI ALAZEI MONO
GIAUTO H KARDIA KAI GIA TA DUO
NIO8EI TON HDIO PONO
/  BALOO
   
   
  (127)
  (40)
  (45)
  (182)
  (51)
  (6)
  (36)
  (43)
  (22)
  (13)
  (17)
  (37)
  (8)
  (30)
  (52)
!
  LIVE!  

Media Player

WinAmp
  !  
:
:
  SMS  Loading...
  ...  
" " o 16:00

18:00 " ".

- - 24
.: 2892053500 - info@erotokritos.gr